Semalt: Iň oňat onlaýn web gyryjylary haýsylar?

Web maglumatlary gözlemek, web sahypasynyň täze we bar bolan maglumatlaryny nyşana almagy we aňsat girmek üçin gözleg motorynyň maglumat bazalarynda saklamagy öz içine alýar. Web gözlemek gurallarynyň wagtyň geçmegi bilen meşhurlyk gazanýandygy hakykat, sebäbi web gözlegçisi web maglumat çeşmelerini ähli internet ulanyjylary üçin elýeterli etmek üçin ähli gözleg prosedurasyny awtomatlaşdyrdy we ýönekeýleşdirdi. Käbir web gözleg gurallary ulanyjylara kodlara zerurlyk bolmazdan, saýtlaryny ýa-da bloglaryny metodiki we täsirli usullar bilen indekslemäge ýa-da gözlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem maglumatlary dürli formatlara öwürýärler we ulanyjylaryň talaplaryna laýyk gelýär. Bu ýerde web sahypalaryny we bloglary döwmek üçin ajaýyp web gözleg gurallaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

1. Cyotek WebCopy

“Cyotek WebCopy”, internet birikmesiz okamagyňyz üçin gaty diskiňizde bir sahypany göçürmäge mümkinçilik berýän giňişleýin, mugt maglumatlary döwmek programmasydyr. Bu programma, gaty diskiňize maglumatlary ýa-da mazmuny göçürip almazdan ozal görkezilen web sahypalaryny gözden geçirýär. Şeýle hem, suratlar, web sahypalary we sahypanyň ýerli mazmuny ýaly çeşmelere baglanyşyklary awtomatlaşdyrýar we gözleg motorlary üçin hiç zady aňlatmaýan şol bir web sahypasynyň bölümlerini aýyrýar.

2. HTTrack

HTTrack, bütin sahypany internetden kompýuteriňize ýa-da ykjam enjamyňyza göçürip almak üçin dürli funksiýalary we opsiýalary hödürleýän mugt programma. Käbir meşhur wersiýalary Windows, Sun Solaris, Unix we Linux. Bu programma, sahypaňyzy bir gezekden köp aýna etmäge mümkinçilik berýär we web gözleg prosedurasyny aňsat we çaltlaşdyrýar. Şeýle hem, suratlara, faýllara, HTML kodlaryna, kataloglaryna girip bilersiňiz, göçürip almak islän wagtyňyz kesip bilersiňiz.

3. Oktoparse

“Octoparse”, sahypaňyzdan zerur maglumatlaryň hemmesini çykarmak üçin ulanylýan güýçli, mugt web gözlegçisidir. Bu programma, web sahypaňyzy has gowy görnüşde ýyrtmak üçin birnäçe wariant ulanýar we peýdalanmak üçin giň funksiýalara eýedir. Onuň iki meşhur rejesi “Advanced Mode” we “Jadygöý rejesi” bolup, programmistleriň hiç wagt Octoparse öwrenişmegi üçin amatly. Bu giňişleýin guraly ulanyp, sahypaňyzy birnäçe sekundyň içinde göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, saýtlary Excel, HTML we tekst ýaly dürli gurluşly formatlarda saklap bilersiňiz.

4. Getleft

Getleft, blogy ýa-da sahypany derrew ýyrtmaga kömek edýän aňsat programma. Sitehli sahypaňyzy göçürip alar we peýdalanmak üçin birnäçe mümkinçilik bar. Şeýle hem, URL-i girizip, kompýuter ulgamyňyza göçürip almak isleýän faýllaryňyzy saýlap bilersiňiz. Bu programma iň oňat programmalaryň biri, sebäbi 15 dürli dilde gelýär, 24/7 goldawy bar we gözleg tejribäňizi ajaýyp we ajaýyp edýär.

5. Gyryjy

Scraper, maglumatlary çykarmak çäkli, ýöne onlaýn gözleg geçirmek üçin peýdaly bolan meşhur Chrome giňeltmesi. Şeýle hem, köp wagt tygşytlamak bilen maglumatlaryňyzy öz kompýuteriňize däl-de, Google elektron tablisalaryna eksport edýär.

send email